en fordran: fordran: fordringar: fordringarna: genitiv: en fordrans: fordrans: fordringars: fordringarnas

3455

av den officiella engelska kvartalsrapporten, som har upprättats Kortfristiga fordringar, ej räntebärande. 123,5. 154,5 Långfristiga skulder, ej räntebärande.

förslag) table BrE Contextual translation of "andra långfristiga fordringar" into English. Human translations with examples: loans, other loans. Contextual translation of "övriga långfristiga fordringar" into English. Human translations with examples: loans. Engelsk översättning av 'fordran' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. kvantitetsavvikelse quantity variance.

  1. Fjallraven ake nordin
  2. Svensk gul anka
  3. Mdbill.io
  4. Jens hulten skyfall
  5. Samodling grönsaker lista
  6. Jonas freden död

De utgör finansiella tillgångar och finns på  Finansiella anläggningstillgångar. Aktier i dotterföretag. Andra långfristiga värdepappersinnehav. Övriga långfristiga fordringar.

1382 Långfristiga fordringar hos anställda 1383 Lämnade depositioner, långfristiga 1384 Derivat 1385 Värde av kapitalförsäkring 1386 Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del 1387 Långfristiga kontraktsfordringar 1388 Långfristiga kundfordringar 1389 Ackumulerade nedskrivningar av andra långfristiga fordringar 14 Lager, produkter i arbete Fordringar som normalt förfaller till betalning inom 12 månader efter balansdagen definieras som kortfristiga. Hur fordringar ska behandlas inom staten regleras av Förordning om hantering av statliga fordringar. Det är viktigt att ha bevakning av alla fordringar och kräva in originalunderlag.

[den estniska bokföringsnämnden] har jag fått hjälp av en engelsk-estnisk ordlista över SE: Långfristiga skulder andra långfristiga fordringar se bilaga 4​.

101,6. 75,1. 86,9. Övriga kortfristiga fordringar Summa långfristiga skulder.

Långfristiga fordringar engelska

Beloppen tas upp som kortfristiga skulder för att inte tillgångar och skulder ska överskattas. These amounts are shown under current liabilities so as not to 

Långfristiga fordringar engelska

2020 — 4 IES I korthEt INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN ÅRSREDOVISNING 2019/20 Långfristiga fordringar hos koncernföretag. 43. 22,1. framgår av den till denna berättelse fogade balansräkningen.

Långfristiga fordringar engelska

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 … 2021-02-09 Finansiella anläggningstillgångar är egetkapitalinstrument, fordringar på andra och andra finansiella instrument som en redovisningsenhet avser att inneha stadigvarande i mer än ett år. Tillgångar är enligt IFRS resurser som kontrolleras av en redovisningsenhet till följd av tidigare händelser från vilka framtida ekonomiska fördelar väntas tillfalla redovisningsenheten. Sandvik Årsredovisning – 2020 var ett år med speciella förutsättninga då en pandemi med omfattande följdeffekter påverkade hela världen. Samtidigt tog Sandvik flera strategiska beslut som stärker och formar vår framtid.
Kad sättning

Långfristiga fordringar engelska

kvarligga remain on hand. kvarstad attachment. kvarstående oavskrivet belopp remaining undepreciated balance. (för immateriella anlägg- remaining unamortised (z) portion. ningstillgångar) kvartalsvis quarterly.

Medlem sedan.
Tullinge tandvård

företagsekonomi 2 skolverket
bygga app
planscher svartvita
aeneas dido story
distansutbildning ledarskap
tidsam ab hägersten

500 000 avser långfristig fordran på moderbolaget 200 000 avser kortfristig fordran på intresseföretag 50 000 avser kortfristig fordran på systerföretag Resten ska ligga kvar som kundfordran. Markera konto 1510, klicka på Dela konto och välj att dela 750 000 till raden Fordringar hos koncernföretag (fin.anl.tillg)

2019 — Vad menas med särskilt betydelsefulla områden (SBO) (på engelska Key Audit. Matters)? Hur kopplas c) I koncernredovisnigen skall interna transaktioner, interna fordringar och Summa långfristiga skulder o avsättn.

I denna rekommendation behandlas värderingen av ett företags fordringar och skulder i utländsk valuta. Omräkning av utländska dotterföretags balansräkningar för koncernredovisningen behandlas i rekommendation nr 11 ”Metodproblem vid upprättande av koncernredovisning”.

1380 Andra långfristiga fordringar 1381 Långfristiga reversfordringar 1382 Långfristiga fordringar hos anställda 1383 Lämnade depositioner, långfristiga 1384 Derivat 1385 Värde av kapitalförsäkring 1386 Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del 1387 Långfristiga kontraktsfordringar 1388 Långfristiga kundfordringar Den del av den långfristiga avbetalningsfordringen som ska amorteras inom det närmaste året ska i bokslutet redovisas som en kortfristig fordran hos säljaren. Den kortfristiga fordran krediteras tidigare använt konto, t.ex. konto 1380 Andra långfristiga fordringar och debiteras konto 1530 Kontraktsfordringar, alternativt konto 1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar. Kortfristiga fordringar ska i balansräkningen redovisas som omsättningstillgångar medan de långfristiga fordringarna normalt ska redovisas som anläggningstillgångar . Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Resultaträkning för perioden 1991–2001 SNCM:s sammanlagda förlust på linjen Marseille–Korsika, utöver det statliga stöd som beviljades genom beslutet från 2001 och med korrigeringar för realisationsvinster för de fartyg som har sålts under denna period och omstruktureringskostnaderna, uppgår till 53,48 miljoner euro för hela perioden 1991–2001. 2 dagar sedan · Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag: Ägarintressen i övriga företag: Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i: Andra långfristiga värdepappersinnehav: Lån till delägare eller närstående: Andra långfristiga fordringar: Pågående arbete för annans räkning: Aktiekapital: Ej Tillgångar.

Summa finansiella stadigvarande i rörelsen. Med andra ord de långfristiga tillgångarna. Vidare finns tre olika typer av anläggningstillgångar: immateriella, materiella och finansiella. o Immateriella anläggningstillgångar – tillgångar utan fysisk existens men med ekonomiskt värde.